Kontakt

CDE BUILDING
Waldemar Szewczyk
Pustkowie 7
63-500 Ostrzeszów
tel.  691 863 029

NIP: 514-013-09-23
REGON: 300794841

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Waldemar Szewczyk
ul. Ignacego Krasickiego 8
63-220 Kotlin
tel. 691 863 029

e-mail: waldek.szewczyk@wp.pl

** Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CDE BUILDING Waldemar Szewczyk, Pustkowie 7, 63-500 Ostrzeszów
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie na podstawie Państwa zgody, którą jest świadome i dobrowolne wysłanie przez Państwo wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.
3. Przesłane dane osobowe zostaną wykorzystane tylko w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji korespondencji. Dalsze przetwarzanie może być możliwe dla opracowania oferty oraz przygotowania i zawarcia umowy lub w innych przypadkach na podstawie Państwa zgody.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania odpowiedzi na Państwa korespondencję.
6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.